Skip to main content

T (070) 414 05 16 info@zuidflankadvocaten.nl

Algemene voorwaarden Zuidflank Advocaten

1.    Algemeen

1.1     Zuidflank Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten, die voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk, mede onder de handelsnaam Zuidflank Advocaten, uitoefenen. De deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn rechtspersonen en/of natuurlijke personen. De namen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband worden na een schriftelijk verzoek daartoe toegezonden.

1.2.   Onder de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met één van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten een overeenkomst van opdracht is aangegaan.

2.    Opdracht

2.1.   Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de deelnemer aan het samenwerkingsverband, die de opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2.   De algemene voorwaarden worden echter mede bedongen ten behoeve van alle andere advocaten, die verbonden zijn aan Zuidflank Advocaten, alle werknemers van Zuidflank Advocaten en alle personen, die op grond van een rechtsverhouding met Zuidflank Advocaten, werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verrichten of hebben verricht of daarbij betrokken zijn of zijn geweest. Het voorgaande is ook van toepassing op de voorheen aan Zuidflank Advocaten verbonden advocaten en werknemers en/of personen, die op grond van een rechtsverhouding met Zuidflank Advocaten, werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever hebben verricht of daarbij betrokken zijn geweest.

2.3.   De werking van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4.   De advocaat, aan wie de opdracht is gegeven, zal zich inspannen om de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.5.   De opdrachtgever is gehouden om alle feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens en informatie.

2.6.   Op elke opdracht zijn van toepassing de artikelen 7: 400 BW tot en met 7: 413 BW. De toepasselijkheid van de artikelen 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

2.7.   De advocaat, aan wie de opdracht is gegeven, wordt hierna in deze algemene voorwaarden ook “Zuidflank Advocaten” genoemd.

3.    Honorarium en verschotten

3.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.

3.2    Zuidflank Advocaten is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag van ten hoogste 50% toe te passen.

3.3    Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.

3.4.   Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, basisregistratie personen, kamer van koophandel, e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.

3.5    Zuidflank Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht.

3.6    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Zuidflank Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen uurtarief te wijzigen, evenwel tot maximaal 10% per jaar.

4.    Toevoeging

4.1    Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht.

4.2    Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is Zuidflank Advocaten gerechtigd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

4.3    Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door Zuidflank Advocaten aan de opdrachtgever doorbelast. Ter zake van deze verschotten zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

4.4    Indien bij indienen van de declaratie van de toevoeging blijkt dat het resultaat van de zaak is dat de opdrachtgever daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) ter hoogte van ten minste 50% van het heffingsvrije vermogen, zal de toevoeging worden ingetrokken. Indien de toevoegingsaanvraag zal worden afgewezen dan wel de verleende toevoeging – al dan niet na het einde van de zaak – zal worden ingetrokken, zal voor de werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de bestede uren en het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten.

4.5    De Raad voor Rechtsbijstand voert na ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging een hercontrole uit. Deze hercontrole kan ertoe leiden, dat er een hogere aan de Raad voor Rechtsbijstand te betalen eigen bijdrage wordt opgelegd dan wel het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten alsnog wordt afgewezen. Bij afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten kan de Raad voor Rechtsbijstand bij de opdrachtgever terugbetaling van de aan de advocaat betaalde vergoeding vorderen dan wel zal Zuidflank Advocaten de werkzaamheden alsnog geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever in rekening brengen op basis van de bestede uren en het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten.

5.    Declareren en betaling

5.1    Zuidflank Advocaten is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschotten aan de opdrachtgever te declareren.
5.2 De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na verzending. Tenzij anders wordt aangegeven, geldt de factuurdatum als verzenddatum.

5.3    Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

5.4    Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van Zuidflank Advocaten, ingaande de 15e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 BW dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a BW.

5.5    Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 6: 96 lid 4 BW. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.

5.6    De opdrachtgever verleent Zuidflank Advocaten alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Zuidflank Advocaten, die in deze volmacht aan Zuidflank Advocaten heeft verleend, onherroepelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Zuidflank Advocaten verschuldigd is.

6.    Aansprakelijkheid

6.1.   De beroepsaansprakelijkheid van de aan Zuidflank Advocaten verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag waartoe de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

6.2    Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Zuidflank Advocaten aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van
€ 10.000,00.

6.3.   Een aanspraak op schadevergoeding kan door de opdrachtgever slechts worden ingesteld jegens de advocaat, aan wie de opdracht is gegeven, en nooit jegens Zuidflank Advocaten, alle andere advocaten, die aan Zuidflank Advocaten verbonden zijn (geweest), alle (voormalige) werknemers van Zuidflank Advocaten en alle personen, die op grond van een rechtsverhouding met Zuidflank Advocaten, werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verrichten of hebben verricht of daarbij betrokken zijn of zijn geweest.

6.4.   Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien de opdrachtgever de advocaat, aan wie de opdracht is gegeven, niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid, die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. In voorkomend geval vangt de termijn van één jaar aan op het tijdstip waarop de opdrachtgever de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken.

6.5.   Indien de advocaat, aan wie de opdracht is gegeven, de uitoefening van zijn advocatenpraktijk staakt, vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding uiterlijk één jaar na de dag, waarop de praktijkuitoefening is gestaakt.

6.6.   De advocaat, aan wie de opdracht is gegeven, is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden, die in de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

7.    Einde van de opdracht

7.1    De opdrachtgever en Zuidflank Advocaten kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2    In geval van een (tussentijdse) beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever honorarium en verschotten verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

8.    Archivering

8.1    Het dossier wordt gedurende vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden bewaard. In deze periode kunnen nog stukken uit het dossier worden opgevraagd. Daarna zal het dossier vernietigd worden.

9. Geschillen

9.1    Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden behandeld overeenkomstig de op deze overeenkomst van toepassing zijnde kantoorklachtenregeling. Deze kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op onze website www.zuidflankadvocaten.nl.

9.2    Geschillen, die niet overeenkomstig de in artikel 9, lid 1 bedoelde kantoorklachtenregeling kunnen worden opgelost, kunnen aan de rechtbank Den Haag worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.

10.    Toepasselijk recht

10.1    Op de rechtsbetrekking met de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.    Inwerkingtreding

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2023.